Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI FRESH & FIT, S.R.O.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

I.I Tieto Všeobecné obchodné podmienky (-ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou Fresh& Fit, s.r.o.,Cukrová 14 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.47055/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) (IČO:36807982).

I.II Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Kupujúci bude môcť objednávku odoslať až potom, čo na Webovom sídle vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

I.III Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok internetového obchodu predávajúceho vedeného na webovom sídle predávajúceho www.benedictus.sk (ďalej len „Webové sídlo“).

I.IV Predávajúcemu vydal Štátny ústav pre kontrolu liečiv, dňa 27.2.2019, povolenie oprávňujúce vykonávať internetový výdaj.

I.V Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

I.VI Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

2. SORTIMENT TOVARU

II.I Sortiment internetového výdaja tvoria voľno predajné lieky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky a iné tovary uvedené na Webovom sídle

II.II Pokiaľ sú predmetom internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tento je limitovaný zo zákona spôsobom, kedy predmetom internetového výdaja môžu byť len:

 1. a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
 2. b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie Iia. skupiny alebo Iib. skupiny.

II.III Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja je uvedený položkovite s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Fakultatívne môže byť pri každej položke uvedený údaj o dostupnosti.

3. KÚPNA ZMLUVA

III.I Uzavretie kúpnej zmluvy 

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu objednavky@benedictus.sk alebo call centra.

Predávajúci pravidelne kontroluje, či sú všetky ceny zobrazené na webovej stránke sú správne, nemôže však zaručiť absenciu chýb interného informačného systému. Kupujúci preto berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. V takom prípade predávajúci kupujúceho informuje o takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu a má právo na odstúpenie od zmluvy.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

III.II Dodanie predmetu kúpy

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

III.III Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom zaslaným na adresu objednavky@benedictus.sk, alebo listom zaslaným poštouFresh & Fit, s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Na tento účel môže kupujúci použiť priložené tlačivo - Storno formulár, nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu:Fresh & Fit, s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

Vzhľadom na charakter predávaného sortimentu, tovar predávaný v sekcii BENEDICTUS, DOPLNKY VÝŽIVY a VOĽNO PREDAJNÉ LIEKY, nie je možné tento druh tovaru vrátiť pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:

- ak tovar, ktorý si objednal nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo

-ak tovar, ktorý si objednal, bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho

4. OSOBNÉ ÚDAJE

Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov

5. HODNOTIACE FORMULÁRE

Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

6. COOKIES

VI.I Povolenie cookies

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúkame na webovej stránke v celom rozsahu, vaše zariadenie musí mať povolené cookies, nakoľko niektoré funkcie vieme poskytovať len pri povolení využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webstránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

VI.II  Čo sú cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia pri používaní internetových stránok. Webstránka môže načítať tieto súbory cookie z vášho internetového prehliadača zakaždým, keď ju používate, a tak vás môže rozpoznať a zapamätať si vaše preferencie a nastavenia. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby a pod. a zjednodušujú tak používanie webových stránok.

Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas vášho online prístupu a zmiznú z vášho zariadenia po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú vo vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky za účelom uvedeným vyššie.

Môžeme používať aj rôzne služby tretích strán, ktoré rovnako používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my k nim nemáme žiadny prístup.

VI.III Správa cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo vás varovať ešte predtým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Beriete na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies alebo ich nepovoliť, webstránka nemusí fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ju môcť používať v celom rozsahu alebo pristupovať ku všetkým funkciám, ktoré poskytuje. Ak ste si zablokovali resp. nepovolili všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré webstránka ponúka, môžete tak urobiť povolením cookies vo vašom prehliadači vo vašom zariadení.

VI.IV Identifikátory mobilných zariadení

Ak používate webstránku prostredníctvom mobilného zariadenia, používame na identifikáciu mobilných zariadení identifikátory mobilných zariadení (jedinečný identifikátor priradený výrobcom zariadenia) namiesto súborov cookie. Robíme tak z rovnakých dôvodov ako pri ukladaní cookies, teda pre uloženie vašich preferencií a sledovanie vášho spôsobu používania webstránky. Na rozdiel od súborov cookie identifikátor mobilného zariadenia nie je možné vymazať. Rôzne tretie strany používajú identifikátor zariadenia napríklad na sledovanie počtu zobrazených reklám, meranie výkonnosti reklám a grafických reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie, na sledovanie informácií o používaní webstránky a jej jednotlivých častí, funkcionalít a podobne. Rovnako tak môžeme zdieľať identifikátor zariadenia s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby súvisiace a týkajúce sa webstránky.

7. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

8. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 2. platba vopred bankovým prevodom,
 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Každý balík obsahuje okrem tovaru aj predfaktúru. Predfaktúra neslúži ako daňový doklad. Faktúru doručujeme elektronicky do 14 dní od prijatia platby. Faktúra sa nachádza v prílohe e-mailu, ktorý informuje o prijatí platby za tovar.

9. DODACIE PODMIENKY

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. 

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu objednavky@benedictus.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 917 838, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE

Zodpovednosť za vady a záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru.

11. RIEŠENIE SPOROV A DOZOR

Každý balík obsahuje okrem tovaru aj predfaktúru. Predfaktúra neslúži ako daňový doklad. Faktúru doručujeme elektronicky do 14 dní od prijatia platby. Faktúra sa nachádza v prílohe e-mailu, ktorý informuje o prijatí platby za tovar.

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.12.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.benedictus.com. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

13. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.12.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.