Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

  

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo, pre ktorý sa tovar obvykle používa.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu

poskytnutá zľava,

  • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru, 
  • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

  

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na adresu info@benedictus.sk, alebo poštou na adresu Fresh & Fit, s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 

  1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

 

 

SPÔSOB RIEŠENIA REKLAMÁCIE

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený), a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu.

Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

  

PRÁVA KUPUJÚCEHO

Odstrániteľné vady:

Ak ide o vady, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené.

Predávajúci je povinný vady bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vád požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vád.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád vymeniť chybný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vád po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovar riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.