Ochrana osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov predávajúcim

Predávajúci spoločnosť Fresh & Fit, s.r.o., so sídlom: Cukrová 14, Bratislava 811 08, IČO:36 807 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.47055/B ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) (ďalej len „predávajúci“) spolu so sprostredkovateľmi vymedzenými v článku 4 tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

1.1. Internetový predaj (e-shop)
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu Benedictus.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje (ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ) v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Benedictus.sk

1.2. Newsletter
Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu Benedictus.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Benedictus.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.

1.3. Vernostný program
Registráciou v e-shope Benedictus.sk a nákupom produktov zaradených do vernostného programu e-shopu Benedictus.sk dobrovoľne udeľujete predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Vernostný program predávajúceho. 
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytovania zliav a bonusov spojených s Vaším nákupom prostredníctvom e-shopu Benedictus.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od Vášho posledného nákupu na e shope Benedictus.sk.

1.4. Spotrebiteľské súťaže
Súťažiaci zaslaním fotografie alebo vyplnením súťažného formulára dobrovoľne udeľuje súhlas (ust. § 11 ZnOOÚ) na to, aby predávajúci spracúval osobné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, fotografia v IS Spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
V prípade, že sú na zaslanej súťažnej fotografii vyobrazené iné osoby ako samotný súťažiaci, súťažiaci vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb vyobrazených na zaslaných fotografiách na spracovanie osobných údajov v IS spotrebiteľské súťaže predávajúceho. 
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom za účelom účasti súťažiaceho na spotrebiteľskej súťaži, evidencie účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenia víťazov a distribúcie výhier víťazom spotrebiteľskej súťaže. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu piatich rokov od ukončenia súťaže.

2. Vyhlásenia predávajúceho

Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ bude:

- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,

- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,

- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a

- zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

3. Poučenie o Vašich právach

Vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia predávajúcemu. Z oznámenie musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.
 
Ďalšie Vaše práva týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi (napr. právo na informácie o tom aké Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o Vašich právach v súlade so ZnOOÚ nás kontaktujte alebo navštívte nasledovnú stránku:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415#hlava-stvrta

4. Ochrana osobných údajov

4.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber v partnerskej lekárni poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru v lekárni, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.

4.3. Súhlas kupujúceho pre spracovanie Osobných údajov je nevyhnutný pre ďalšie účely, pre ktoré ich predávajúci spracováva, a ktorými sú registrácia kupujúceho do klubu Benedictus, ak sa kupujúci rozhodne do tohoto klubu registrovať, a zasielanie informácií o predávajúcom a o spoločnostiFresh & Fit, s. r. o., IČO:36 807 982, sídlo: Cukrová 14, Bratislava 811 08, ktorá je tzv. materskou spoločnosťou predávajúceho (vlastní 100 % podiel v spoločnosti predávajúceho). Súhlas kupujúceho pre tieto účely je poskytovaný na základe žiadosti predávajúceho zaslanej e-mailom v rámci potvrdenia objednávky kupujúceho alebo pri registrácii do klubu Benedictus. Zároveň s udelením súhlasu sú kupujúcemu poskytnuté informácie v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním Osobných údajov. Z dôvodu zaistenia zasielania informácií o predávajúcom a spoločnostiFresh & Fit, s. r. o., ak je k tomu udelený kupujúcim súhlas, sú Osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa poskytované spracovateľom osobných údajov, ktorí podľa pokynu predávajúceho a na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR spracovávajú Osobné údaje výlučne pre tieto účely.   

4.4. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci a spoločnosťFresh & Fit, s. r. o., ktorí sú v postavení tzv. spoločných správcov podľa čl. 26 nariadenia GDPR s tým, že kupujúci je oprávnený vykonávať svoje práva podľa nariadenia GDPR u každého zo správcov i voči každému z nich.

4.5. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamžiku ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu alebo zahájeniu riadenia Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (čl. IX) alebo Slovenskou obchodnou inšpekciou (čl. 11.2).

4.6. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru, a ktorá je tiež zverejnená na www.pilulka.sk/gdpr .

4.7. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

5. Sprostredkovatelia

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v článku 1 tohto dokumentu prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- Prevádzkovateľ lekárenského informačného systému:

NRSYS s.r.o.

Sídlo: Akademická 12, 949 01, Nitra, IČO: 30997763

zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro. Vložka č. 1266/N

- Spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby:

Ing. Boris Gatial s.r.o.

Sídlo: Lodná 4657/2A, 94501, Komárno, IČO: 46240683

zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro. Vložka č. 29465/N

- Kuriérska spoločnosť:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.

- Kuriérska spoločnosť:

Slovak Parcel Service s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B.

6. Najčastejšie kladené otázky

6.1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosťFresh & Fit, s. r. o., so sídlom: Cukrová 14, Bratislava 811 08 , IČO:36 807 982 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.47055/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese objednavky@benedictus.sk

6.2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, historicky zakúpené produkty a služby.

6.3. Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

  1. a) pri plnení zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou ste - na účel identifikácie klienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy, - na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. Pre tieto účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následné plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní túto zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.
  2. b) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov - na účel dodržiavania základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia jednotlivcom a orgánom, spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb - na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci
  3. c) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú - ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov, - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, - administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom, - určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami produktov a služieb www.benedictus.sk. Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte zaškrtnutím „checkboxu“ môžete kedykoľvek odvolať akoukoľvek formou oznámenou do sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

6.4. Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

6.5. Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

6.6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aby sme Vám v budúcnosti lepšie vedeli odporučiť produkty, ktoré by ste mohli potrebovať, si potrebujeme uložiť do Vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením.